Odpowiedzialny za treść:
Walter Raunikar, IDEA Poland Regional Manager
A-8063 Hart-Pugstall, Weinweg 32
Email: regional_manager@idea-training.org

Nota prawna i wyłączenie odpowiedzialności:

1. Treść oferty internetowej
Autor nie przejmuje odpowiedzialności za aktualność, prawidłowość, kompletność ani jakość utworzonych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności przeciwko autorowi, które odnoszą się do szkód w formie materialnej albo ideowej, powstałe w wyniku korzystania lub niekorzystania z oferowanych informacji, względnie przez korzystanie z błędnych lub niekompletnych informacji są absolutnie wykluczone, o ile po stronie autora nie występuje żadna udowodniona zamierzona albo nieumyślna wina. Wszystkie oferty i informacje są niezobowiązujące. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełniania, usuwania, albo do publikacji czasowo lub ostatecznie części stron, albo całych ofert, bez szczególnej zapowiedzi.

2. Odnośniki i linki
Przy bezpośrednich lub pośrednich odnośnikach do obcych stron internetowych („linki“), które leżą poza obszarem odpowiedzialności autora, zobowiązanie odpowiedzialności cywilnej nabrałoby mocy wyłącznie w przypadku, w którym autor ma znajomość treści i byłoby dla niego technicznie możliwe i na miarę jego możliwości unikanie korzystania w przypadku bezprawnych treści. Dlatego autor wyjaśnia jednoznacznie, że w czasie podawania linku odpowiednie strony były wolne od nielegalnych treści. Autor nie ma żadnego wpływu na aktualną i przyszłą formę oraz na treści połączonej strony. Dlatego dystansuje się on tym samym jednoznacznie od wszystkich treści wszystkich połączonych stron, które po podaniu linka zostały zmienione. Stwierdzenie to obowiązuje dla wszystkich wstawionych linków w obrębie własnej oferty internetowej oraz dla odnośników, jak i obcych wpisów w urządzonych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych oraz listach mailingowych. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści oraz w szczególności za szkody, które powstają w wyniku korzystania lub niekorzystania z tego rodzaju oferowanych informacji, odpowiedzialny jest sam oferujący na stronie, na której to zostało wskazane, a nie ten, który wyłącznie wskazuje na daną publikację przez linki.

3. Prawo autorskie i prawo do używania znaków zastrzeżonych
Autor dąży do tego, aby zwracać uwagę we wszystkich publikacjach na prawa autorskie używanych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo oraz tekstów, aby używać sporządzone przez niego grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo oraz teksty, lub sięgnąć do wolnych od licencji grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo oraz tekstów. Wszystkie nazwane w obrębie oferty internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie znaki markowe i towarowe podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa do używania znaków zastrzeżonych oraz prawu posiadania danego wpisanego właściciela. Tylko przez samo nazwanie nie należy wyciągać wniosku, że znak markowy nie jest chroniony przez prawa osób trzecich! Prawo autorskie dla publikowanych, sporządzonych przez autora obiektów pozostaje przy autorze stron. Powielanie lub używanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo oraz tekstów w innych elektronicznych lub drukowanych publikacjach nie jest dozwolone bez wyraźnej zgody autora.

4. Ochrona danych osobowych
O ile w obrębie oferty internetowej istnieje możliwość podania danych osobowych lub firmowych (adresy email, nazwiska, adresy), to podanie tych danych ze strony użytkownika następuje na wyraźnie dowolnej podstawie. Korzystanie i płacenie za wszystkie oferowane usługi jest – jeśli technicznie możliwe i dostosowane do możliwości – dozwolone także bez podawania takich informacji, względnie poprzez podanie danych anonimowych lub podanie pseudonimu.

5. Skutki prawne tego wyłączenia odpowiedzialności
O ile części, albo pojedyncze sformułowania tego tekstu nie miałyby, już nie miałyby, albo nie miałyby całkowicie odpowiadać obowiązującemu stanu prawnemu, to pozostałe części dokumentu w swojej treści i swojej ważności pozostają nienaruszone.