za obsah zodpovídá:
Walter Raunikar, regionální manažer IDEA Europe
A-8063 Hart-Purgstall, Weinweg 32
Email: regional_manager@idea-training.org

Impressum a vyloučení ručení :

1. Obsah online nabídky Autor neručí za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytnutých informací. Nároky na náhradu škody vůči autorovi, které byly způsobeny využitím nebo nevyužitím poskytnutých informací, respektive využitím chybných a neúplných informací, jsou v zásadě vyloučeny, pokud ze strany autora nenastalo prokazatelné úmyslné nebo hrubě nedbalé zavinění. Všechny nabídky a informace jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo měnit, doplňovat, smazávat části stran nebo celou nabídku bez zvláštního upozornění nebo dočasně nebo trvale publikaci znepřístupnit.

2. Odkazy a linky při přímých nebo nepřímých odkazech na cizí internetové stránky ("links"), které jsou mimo oblast zodpovědnosti autora, by splnily podmínku ručení pouze v tom případě, pokud by autor věděl o jejich obsahu a mohl technicky zabránit zveřejnění nezákonného obsahu. Autor proto výslovně prohlašuje, že v době, kdy zadával odkaz na odpovídající stránky, tyto stránky neobsahovaly nelegální informace. Autor nemá žádný vliv na aktuální a budoucí ztvárnění textu odkazovaných stránek a na obsah stránek, ke kterým byl zadán odkaz. Proto se tímto výslovně distancuje od obsahu všech odkazovaných stránek, které byly změněny po zadání linku. Toto určení platí pro všechny odkazované linky a odkazy v rámci vlastní internetové nabídky, včetně diskuzních fór v knihách pro hosty zřízených autorem a mailingových seznamů. Za nelegální, chybný nebo neúplný obsah a zvláště za škody, které vznikají z využití nebo nevyužití takto prezentovaných informací, ručí výslovně provozovatel stránky, na kterou bylo odkázáno, ne ten, kdo prostřednictvím linků na tuto stránku pouze odkáže.

3. Autorské právo. Povinností autora je dodržovat ve všech publikacích autorské právo použité grafiky, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů. Povinností autora je využívat grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty jím vytvořené nebo využívat bezlicenční grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty. Všechny obchodní značky vyjmenované v rámci internetové nabídky, respektive obchodní značky chráněné třetí osobou, bezmezně podléhají všeobecně platnému autorskému právu a vlastnickému právu příslušného registrovaného majitele. To se nevztahuje na souvislost s pouhým jmenováním značky, neboť značky nejsou chráněny právem třetí osoby ! Copyright za zveřejněný obsah je výslovně ve vlastnictví autora stránek. Rozmnožování nebo použití takovéto grafiky, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není dovoleno bez předchozího výslovného souhlasu autora.

4. Ochrana dat. Pokud existuje v rámci internetové nabídky možnost k zadání osobních nebo obchodních dat (emailové adresy, jména, adresy), potom je zveřejnění těchto dat ze strany uživatele na výslovně dobrovolné bázi. Uplatnění a zaplacení všech nabízených služeb je – pokud je to technicky možné – možné i bez uvedení těchto dat, respektive s uvedením anonymizovaných dat nebo pseudonymu.

5. Právní účinnost tohoto vyloučení ručení. Pokud by části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neměly odpovídat platné legislativě, nebo by jí odpovídaly neúplně, zůstávají ostatní části dokumentu, co se obsahu a platnosti týče, nedotčeny.